Advent

In het Westers Christendom wordt de adventsperiode gevormd door de vier zondagen voor Kerstmis. Het is ook het begin van het kerkelijk jaar. Advent komt van het Latijnse “adventus”, “komst”. Het is een tijd van drievoudig verwachten: de herdenking van de geboorte van Jezus, de komst van Christus in het hart, en de Wederkomst van Christus. op het einde der tijden

Op de eerste zondag van de advent wordt de komst zeer poëtisch verwoord in het grote responsorium Aspiciens a longe (Ziende vanuit de verte). De basis van het gezang is een stuk proza waarin gespeeld wordt met de komst van Gods kracht, de toenadering tot God en de vraag of Hij het is die zal heersen. Het bijzondere aan dit responsorium is dat het drie verzen heeft in plaats van een. Zo worden drie psalmverzen ingezet om de komst van Christus te duiden.

De zondagse Vespers hebben hun eigen antifonen om de psalmen te omlijsten. Vooral is deze periode bekend doordat in de zeven dagen voor Kerstmis (17 tot en met 23 december) speciale Magnificat-antifonen worden gezongen: de O-antifonen ofwel de Antiphonæ maiores (de grote antifonen). Deze hebben alle dezelfde melodie, en de teksten beginnen steeds met het Woord “O”. Zij lijken als één groep te zijn gecomponeerd, uiterlijk in de 8e eeuw, mogelijk al vóór de zesde eeuw. In omgekeerde volgorde geven de beginletters van het tweede woord “ERO CRAS”: “Morgen zal ik er zijn”. Die woorden zijn de oudtestamentische titels voor de komende Messias zoals geprofeteerd in Jesaja:

(17 dec) O Sapientia – O Wijsheid (Spreuken 8:1-6)

(18 dec) O Adonai – O Heer (Deuteronomium 10:16-22)

(19 dec) O Radix Iesse – O Wortel van Isai (Jesaja 11:1-10)

(20 dec) O Clavis David – O Sleutel van David (Jesaja 22:20-22)

(21 dec) O Oriens – O Dageraad (Maleachi 4:1-3)

(22 dec) O Rex gentium – O Koning der volkeren (Jeremia 10:1-7)

(23 dec) O Emmanuel – O Emmanuel (Jesaja 7:14)

In deze periode valt altijd de vierde zondag van advent – de schola zal dan dus één van deze antifonen zingen.

De O-Antifonen in het handschrift StGallen 0390, p 40.

(https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0390).